Sociaal- en arbeidsrecht

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij BVS-advocaten terecht voor adviesverlening of bijstand
met betrekking tot alle aspecten van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

U kan bij ons onder meer terecht voor volgende kwesties:

- opstellen, aanpassen en nazicht arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen
- individueel en collectief ontslag
- onderhandelingen met sociale inspectiediensten en bijstand inzake sociaal strafrecht
- advies en bijstand omtrent het welzijn op het werk van werknemers (psychosociale risico’s op het werk waaronder pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag, procedure re-integratie langdurig zieken, enz.)
- bijdragen sociale zekerheid ( aanvragen tot vrijstelling en kwijtschelding, aanvragen tot ontheffing solidaire aansprakelijkheid, afbetalingsplannen onderhandelen, enz.)
- adviesverlening aan Uw sociaal secretariaat
- betwistingen omtrent wetgeving inzake sociale zekerheid, werkloosheid en verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
- aanvragen collectieve schuldenregelingen