Algemene voorwaarden kantoor Diest

INFORMATIE- EN TRANSPARANTIEVERPLICHTINGEN CONFORM DE DIENSTENWET
Deel I - Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

I. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Ben Stalmans – Mr. Bert Vanmechelen en hun advocaten.
Mr. Ben Stalmans is advocaat in België en is ingeschreven aan de Balie van Limburg en Leuven. Het kantoor van Mr. Ben Stalmans is gevestigd te 3290 Diest, Begijnenstraat 4. Mr. Bert Vanmechelen is advocaat in België en is ingeschreven aan de Balie van Limburg. Het kantoor van Mr. Bert Vanmechelen is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Sint-Appolloniastraat 6.

Mr. Ben Stalmans oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de BVBA BVS-Advocaten, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006, betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De maatschappelijke zetel van de BVBA is gevestigd te 3460 Bekkevoort, Bergstraat 6 met exploitatiezetels te 3290 Diest, Begijnenstraat 4 en 3800 Sint-Truiden, Sint-Apolloniastraat 6.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Ben Stalmans is 890.718 .83.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Bert Vanmechelen is 832.154.288.
Per e-mail kan u Mr. Ben Stalmans bereiken via ben@bvs-advocaten.eu.
Mr. Bert Vanmechelen kan u per e-mail bereiken via bert@bvs-advocaten.eu.
De beroepsaansprakelijkheid van mr. Ben Stalmans is verzekerd via een verzekering van zijn kantoor bij Van Breda Risk & Benefits.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Mr. Ben Stalmans verzekert, verleent dekking in de hele wereld onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de post burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij Mr. Ben Stalmans terecht voor onder mee volgende diensten: adviesverlening, bijstand bij geschillen voor de Rechtbank, redigeren van contracten . ..

3. Voor informatie of bij klachten

lndien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Ben Stalmans bereiken:
Via post op het adres: 3290 Diest, Begijnenstraat 4.
Via fax op het nummer : 016/43 32 09
Via het telefoonnummer: 016/43 32 07
Via e-mail: ben@bvs-advocaten.eu

Deel II -Facultatief verstrekken - op verzoek van cliënt.

1.Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Limburg en Leuven is Mr. Ben Stalmans onderworpen aan de regelementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be , alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieleuven .be en www.balielimburg.be.

2. Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen .

Mr. Ben Stalmans maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Hij neemt hier aldus geen informatie over op in alle informatiedocumenten waarin hij zijn diensten in detail beschrijft .

Deel III- Op te nemen in elk informatiedocument waarin diensten in detail worden beschreven

l. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mr. Ben Stalmans is onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscodes of reglement:
Baliereglement van balie Limburg.

1. INLEIDING

Van een goed advocaat verwacht u resultaten.

U moet er kunnen op rekenen dat uw advocaat alle mogelijke inspanningen levert ter verdediging van uw zaak, waarbij u verwacht dat hij beschikt over de nodige onderlegdheid, kennis en werkmiddelen.

Toch verwacht u dat de diensten van uw advocaat betaalbaar zijn en dat u vooraf een inzicht heeft in zijn kosten.

Onze doelstelling bestaat erin, onze cliënten op de meest efficiënte wijze de hoogste kwalitatieve juridische dienstverlening te bieden. De ervaring leert dat onze relatie baat heeft bij een goed begrip van de wijze waarop onze erelonen en kosten worden berekend en de betalingsvoorwaarden van onze staten. Indien gewenst zijn wij bereid voor een bepaald dossier of dossiers een specifieke overeenkomst af te sluiten waarin de voorwaarden van onze tussenkomst worden uiteengezet. Bij gebreke aan dergelijke specifieke overeenkomst zullen de hiernavermelde voorwaarden van toepassing zijn op de werkzaamheden die ons worden toevertrouwd.

Onze erelonen worden in de eerste plaats gebaseerd op de tijd die door onze advocaten en, in sommige gevallen, door ons administratief personeel aan een dossier wordt besteed. Elk van onze advocaten heeft een uurtarief en dit tarief, vermenigvuldigd met het aantal uren dat wordt besteed aan een dossier, vormt de uitgangsbasis voor de berekening van onze erelonen. Het aldus berekend basisbedrag kan worden verlaagd of verhoogd rekening houdend met andere factoren eigen aan de behandelde zaak, zoals het economisch belang dat op het spel staat, de originaliteit of complexiteit van de problemen die rijzen bij de behandeling van een zaak en de professionele expertise vereist om de zaak te behandelen. Eveneens wordt rekening gehouden met de mate van verantwoordelijkheid die de zaak met zich meebrengt, de prioriteit die door ons werd verleend aan onze werkzaamheden, de efficiëntie van onze prestaties, de gebruikelijke erelonen voor gelijkaardige juridische diensten, het behaalde resultaat en andere factoren, die ons toelaten om, in de concrete omstandigheden van elke zaak, een passend ereloon te bepalen. De verschillende standaard uurtarieven van onze advocaten zijn thans als volgt:

Vennoot: 112,50 tot 250,00 EUR
Senior Medewerker 100,00 - 150,00 EUR
Stagiair 80,00 – 115,00 EUR
Paralegal / Assistent 45,00 - 75,00 EUR

Deze basistarieven worden op geregelde tijdstippen herzien en aangepast. De erelonen en kosten zijn exclusief 21% BTW .

Geeft men de voorkeur aan een eerste grondige consultatie, met situering van uw problemen, voorstel van aanpak en uitvoerig advies dan hanteren wij een voor iedereen toegankelijk tarief voor een bedrag van 80 euro (100 euro na 17 uur 30).

2. KOSTEN EN ERELOON: het principe

Een advocaat levert aan zijn cliënten juridische diensten: adviesverlening, redactie van contracten en andere juridische documenten, bijstand van cliënten in juridische procedures, voeren van onderhandelingen, bemiddeling, enz. Zijn juridische diensten zijn steevast afgestemd op de eigenheden van het specifieke juridische probleem of de zaak in kwestie. Elk dossier is anders, en elk probleem vergt telkens een afzonderlijke, eigen aanpak waarbij het gedrag de reactie of de houding van een tegenpartij onmogelijk kan worden bepaald of ingeschat.

Daardoor kan een advocaat zijn totale vergoeding in een bepaald dossier nooit op voorhand bepalen. Onze advocaten maken graag, indien onze cliënten daarom verzoeken, op voorhand een raming van de voorzienbare erelonen en kosten in een gegeven zaak. Nochtans willen we er op wijzen dat dergelijke raming onvermijdelijk gebaseerd is op een aantal moeilijk in te schatten elementen, zodat de omvang en de complexiteit van de prestaties die zullen moeten worden verricht onmogelijk met zekerheid voorspeld kunnen worden. Onze cliënten dienen dan ook te begrijpen dat het uiteindelijke bedrag van onze erelonen het resultaat is van verschillende factoren waarover wij geen of nauwelijks controle hebben.

Wij leggen onze cliënten periodieke kosten- en ereloonstaten voor, die betrekking hebben op de door ons verrichte prestaties in een zaak. Meestal gebeurt dit per maand, maar indien geëigend of indien gewenst kan dit ook voor andere tussenperioden. Ereloonstaten worden vergezeld van een beschrijving van de door ons geleverde prestaties.

Nieuwe cliënten verzoeken wij in beginsel om betaling van een provisie voor een bedrag dat de initiële prestaties in de zaak kan dekken. Een provisie kan ook worden gevraagd indien aanzienlijke prestaties moeten worden verricht.

Onze kosten- en ereloonstaten hebben zowel betrekking op erelonen voor geleverde prestaties als op kantoorkosten. Kantoorkosten die worden aangerekend dekken gedeeltelijk de werkingskosten van onze associatie en zijn forfaitair vastgesteld op 15% van het bedrag van onze erelonen, met uitzondering van het geval waarin bijzondere kosten zijn gemaakt (bv. reis- en verblijfskosten, gerechtskosten).

Dit betekent echter niet dat de begroting van de vergoeding aan de willekeur van de advocaat wordt overgelaten, en er voorafgaandelijk geen afspraken kunnen worden gemaakt omtrent de vergoeding van uw advocaat. Aarzel dan ook niet om ons daarover aan te spreken van bij het eerste contact.

De vergoeding van een advocaat voor zijn tussenkomsten is in principe drieledig: de kantoorkosten, de gerechtskosten en het ereloon. Aangezien 'goede afspraken, goede vrienden maken', houdt het kantoor er de gewoonte op na om de toepasselijke kostentarieven en de te hanteren werkwijze voor de berekening van de erelonen bij aanvang van de samenwerking toe te lichten, zodat de cliënt zich een idee kan vormen van het te verwachten kostenplaatje.
Er wordt doorgaans op uurbasis gewerkt waarbij de geleverde prestaties en verschuldigde kosten op geregelde tijdstippen worden afgerekend. Op die manier krijgt u op een overzicht van de verrichte prestaties in uw dossier en de daarvoor verschuldigde kosten en erelonen. U kan dan niet alleen het dossier perfect opvolgen, maar U komt naderhand evenmin voor onaangename verrassingen te staan.

Verder wordt er voorafgaandelijk aan de start van een nieuw dossier nagegaan of u desgevallend een rechtsbijstandsverzekering geniet die geheel of gedeeltelijk de verschuldigde kosten en erelonen op zich neemt.

3. ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

1. BVS-ADVOCATEN is een advocatenkantoor waar meerdere advocaten werkzaam zijn elk contract komt tot stand tussen de opdrachtgever enerzijds en de individuele behandelende advocaat anderzijds en/of de BVBA.
2. De toevertrouwde opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd door de behandelende advocaat van BVS­ ADVOCATEN, zijn medewerkers en zijn personeel, waarbij de advocaat in kwestie m.b.t. het resultaat van de zaak gehouden is tot een inspanningsverbintenis.
3. De aansprakelijkheid van de advocaten die deel uitmaken van BVS-ADVOCATEN, alsmede van hun personeel en medewerkers inclusief de aansprakelijkheid voor professionele fouten, is beperkt tot het bedrag dat in geval van bewezen fout en aansprakelijkheid wordt uitbetaald onder de collectieve polis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven door de Orde van Advocaten te Limburg en Leuven (naargelang de hoofd balie van de betrokken advocaat en op te vragen bij de secretariaat van de respectievelijke balies), eventueel vermeerderd met de door de behandelende advocaat uitdrukkelijk onderschreven bijkomend te waarborgen. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.
4. De keuze van derden waarop een beroep wordt gedaan door de behandelende advocaat ter uitvoering van de toevertrouwde opdrachten wordt op uitdrukkelijke vraag in overleg met de opdrachtgever gedaan en bij gebreke daarvan met in achtneming van de nodige zorgvuldigheid. De opdrachtgever verklaart kennis te hebben van het feit en te aanvaarden dat de behandelende advoca(a)t(en) van BVS­ ADVOCATEN niet aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van deze derden.
5. De uitvoering van de toevertrouwde opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen opzichtens de behandelende advoca(a)t(en) van BVS-ADVOCATEN, noch hun aansprakelijkheid inroepen.
6. Deze algemene contractsvoorwaarden zijn bedongen ten behoeve van de individuele advocaten die deel uitmaken van BVS-ADVOCATEN, hun medewerkers en hun personeel. Ze zijn onderworpen aan het Belgische recht en eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en de behandelende advocaat zullen uitsluitend worden beslecht door middel van arbitrage georganiseerd door de Orde van Advocaten Limburg en Leuven (naargelang de betrokken advocaat). Het reglement der arbitrage is te verkrijgen op het secretariaat van de desbetreffende Orde van Advocaten.
7. De opdrachtgever erkent door ondertekening van de algemene voorwaarden dat hij over alle bedingen afzonderlijk heeft kunnen onderhandelen en verklaart afstand te doen van het eventueel verboden of nietig karakter van elk of alle van deze bepalingen.
8. De opdrachtgever zal de provisies, kosten en erelonen van de behandelende advocaat van BVS­ ADVOCATEN op eerste verzoek voldoen, en deze zijn uiterlijk betaalbaar op een maand, tenzij anders bepaald. De begroting van deze kosten en erelonen zal geschieden volgens een individuele overeenkomst of bij gebreke daaraan volgens de gebruiken gangbaar aan de desbetreffende balie.
9. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.
10. De opdrachtgever erkent door ondertekening van huidige algemene voorwaarden er kennis van te hebben genomen en ze uitdrukkellijk te aanvaarden zonder enig voorbehoud .


Voor kennisname en goedkeuring

De opdrachtgever

Uitleg:
Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet of niet langer rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De niet of niet langer rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen

Nietigheid:
De nietigheid van één van de clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee. In dit geval zullen partijen ervoor de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard.

Hoofdelijkheid:
Indien de klant deel uitmaakt van een groep vennootschappen overeenkomst wordt aangegaan met twee (2) of meer Contractpartijen zijn zij hoofdelijk gehouden voor de kosten en erelonen van deelgenoten van de groep.

Pand – Overdracht schuldvorderingen:
Tot waarborg van de betaling van de door de Contractspartij aan BVS verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de Contractspartij ten gunste van BVS in pand:

-Al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook.

Bedoeld wordt onder meer vorderingen van de Contractspartij uit handelscontracten, vorderingen van Contractspartij uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de Contractspartij uit opbrengsten van toerende of onroerende goederen, vorderingen van de Contractspartij uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de Contractspartij, vorderingen van de Contractspartij op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de Contractspartij in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de Contractspartij uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de Contractspartij op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de Contractspartij met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief.

Het pand op schuldvorderingen maakt de Contractspartij inningsonbevoegd. De Contractspartij kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van BVS in pand gaf, niet meer innen te eigen bate.

BVS is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn Contractspartij in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de Contractspartij die de schuldvordering(en) in pand gaf.

De Contractspartij engageert zich ertoe alle informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen op eerste verzoek van BVS, zodoende dat BVS tot inning van de verpande schuldvordering(en) kan overgaan.

BVS zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtsreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste.

Betaling/facturatie

1. De afrekening van een diensterlening als advocaat is een complex gegeven dat afhankelijk is van talrijke factoren en zaak per zaak kan verschillen en variëren. Om die reden wordt in de meeste gevallen eerst een voorstel tot (eind)afrekening gestuurd in de vorm van een betalingsverzoek. Pas na afpunting, akkoord en gebeurlijke betaling wordt er een factuur uitgereikt.
2. Contractpartij voldoet elke door BVS verzonden factuur/Betalingsverzoek/tussenstaat/eindstaat binnen veertien (14) werkdagen na factuurdatum, in Euro’s (€) en zonder enige inhouding of korting. Het recht van Contractpartij om eventuele vorderingen op BVS te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van BVS, netto zonder disconto, contant bij overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen.
3. Contractpartij wordt geacht in te stemmen met de factuur, indien zij eventuele klachten/bezwaren niet binnen zeven (7) werkdagen gedetailleerd én schriftelijk middels aangetekend schrijven aan BVS meldt. Een eventuele klacht ontslaat Contractpartij niet uit haar betalingsverplichting, minstens van het niet betwiste gedeelte.
4. BVS is gerechtigd om, indien Contractpartij in gebreke is met nakoming van enige betalingsverplichting uit welke overeenkomst(en) dan ook, de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten, ook indien daardoor termijnen – waaronder begrepen vervaltermijnen – worden overschreden, zonder dat BVS jegens Contractpartij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is.
5. De gehele vordering van BVS, hoe ook ontstaan, ook dat gedeelte dat nog niet is geïncasseerd of nog niet bij een factuur in rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar:
- bij niet stipte betaling van door Contractpartij verschuldigde bedragen;
- indien Contractpartij in staat van faillissement wordt verklaard, gerechtelijke reorganisatie aanvraagt of verkrijgt dan wel in staat van kennelijk onvermogen verkeert;
- indien Contractpartij haar rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden, respectievelijk geliquideerd wordt;
- indien en zodra enig beslag ten laste van Contractpartij wordt gelegd.
6. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er van rechtswege, zonder noodzaak van voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH.
7. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 10 % op het oorspronkelijk gefactureerde bedrag ten titel van forfaitair schadevergoeding, met een minimum van € 150,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH. De kost van een aanmaning wordt forfaitair geraamd op 12,50 €.


4. OVEREENKOMST INZAKE KOSTEN EN ERELONEN

TUSSEN

1. Mr. ,advocaat met kantoor te hierna verder genoemd

hierna genoemd "behandelend advocaat van BVS-ADVOCATEN advocaten "

EN :

1. Dhr./Mevr. , wonende te
2. BVBA/NV :, , met maatschappelijke zetel te

telefoonnmmner: faxnummer : email: hierna genoemd "de opdrachtgever "

WORDT OVEREENGEKOMEN

1. De behandelende advocaat van BVS-ADVOCATEN advocaten en de opdrachtgever wensen met deze overeenkomst schriftelijk over een te komen omtrent de wijze waarop de behandelend advocaat van BVS-ADVOCATEN advocaten zijn erelonen en kosten zal begroten voor de aan de opdrachtgever te leveren prestaties alsmede het maken van een aantal praktische afspraken met het oog op een vlotte, efficiënte dienstverlening. De opdrachtgever verklaart de provisies, erelonen en kosten verschuldigd op basis van de geleverde prestaties en begroot volgens de bepalingen van deze overeenkomst op eerste verzoek te voldoen.
2. De opdrachtgever gaat akkoord om de interne dossierkosten van de behandelende advocaat van BVS-ADVOCATEN advocaten te voldoen aan de volgende tarieven behoudens andersluidende overeenkomst:
• Opening dossier voor aamnaak, boekhoudin g, sluiting, archivering enz... (andere tarieven i.g.v. abonnement of bijz. afspraken): € 75,00
• Gewone brief per stuk: € 10,00
• Aangetekende brief per stuk: € 15,00
• Dactylografie per blz. andere dan briefwisseling: (procedurestukken, adviezen, contracten, inventarisatie: € 10,00
• E-mail per stuk:€ 7,00
• Kopie per stuk:€ 0,30
• Klemmenkopie per kopie: € 0,50
• Per actieve telefoon-of GSM-oproep in België: € 1,25
• Per actieve internationale telefoon of gsm-oproep: € 5,00
• Per kilometer verplaatsing: € 0,50

3. De opdrachtgever verklaart zich akkoord om op eerste verzoek alle door de behandelende advocaat van BVS-ADVOCATEN advocaten gemaakte (of te maken) uitgaven aan derden te vergoeden. In het bijzonder, doch niet uitsluitend wordt gedoeld op kosten zoals rolrechten griffiekosten, gerechtsdeurwaarderkosten, notariskosten, kosten van externe accountants, revisoren, experts, vertaalbureaus alsmede buitenlandse en binnenlandse correspondenten, alsook de taksen en zegels benodigd in het kader van de toevertrouwde opdracht.

4. Behoudens andersluidende overeenkomst opgemaakt voor het toevertrouwen van de opdracht zal de opdrachtgever de erelonen van de behandelende advocaat van BVS­ ADVOCATEN advocaten ten laste nemen op basis van het principe dat de aangerekende erelonen op basis van uurtarief als een minimum verschuldigd zijn en begroot als volgt:

5.

• Per gepresteerd uur van de behandelende advocaat of medewerker: een basisereloon van € 100,00 per uur. Het honorarium wordt bepaald aan de hand van drie elementen (excl. BTW 21%):

o het basisuurloon:

• Het basisuurloon bedraagt € 100 (basis 2012), kan jaarlijks worden aangepast aan de evolutie van de levensduurte.

o het aantal aan de zaak bestede uren.

• Hiervan wordt een gedetailleerde prestatiefiche opgesteld.

o de bijzondere correctie-coëfficiënten. Het basisuurloon kan aangepast worden aan een aantal bijzondere correctie-coëfficiënten, zoals:

• het belang van de zaak X (0,7 à 2,5)
• de ervaring van de advocaat X (0,8 à 2,5)
• de draagkracht van de cliënt X (0,5 à 1)
• de bijzondere kennis (1 à 2)
• spoedeisende zaken (1,5)
• het resultaat (1 à 2)

Partijen komen overeen dat in casu de volgende coëfficiënten bovendien van toepassing zijn.

op alle bij gerechtelijke of arbitrale uitspraak of bij gemeen akkoord toegekende of afgeweerde sommen of in geld waardeerbare zaken, goederen of vorderingen: een procentueel degressief ereloon op basis van de volgende schaal: 10% op de bedragen van 7.500 EUR tot 25.000,00; 9% op de bedragen tussen 25.000 EUR en 50.000 EUR, 6% op de bedragen tussen 50.000 EUR en 500.000 EUR en 3% op alle bedragen boven de 500.000 EUR.

6. De opdrachtgever verklaart zich akkoord om op eerste verzoek aan de behandelende advocaat van BVS-ADVOCATEN advocaten, bij aanvang van elke zaak en verder op geregelde tijdstippen, algemene provisies (voorschotten) op gemaakte of te verwachten kosten, uitgaven en erelonen te betalen. Bij niet-betaling van de provisies is de behandelend advocaat van BVS-ADVOCATEN advocaten gerechtigd zijn prestaties op te schorten alle gevolgen voor rekening en ten laste van de opdrachtgever, zonder dat deze opschorting aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de behandelende advocaat van BVS-ADVOCATEN advocaten.

7. Alle verzoeken om betaling van provisies, kosten, uitgaven aan derden en erelonen zijn onmiddellijk betaalbaar.

7.1. De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

7.2. De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen of voorstel tot betaling. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

7.3. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

7.4. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan 10 % vanaf de datum van de aanmaning.

7.5. Na betaling word teen factuur uitgestuurd.

8. Regeling inzake derdengelden.

8.1 De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

8.2 De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

8.3 De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

9. De opdrachtgever erkent uitgebreid ingelicht te zijn over de volgende praktische afspraken en aanvaardt deze:

- Van alle briefwisseling die de opdrachtgever rechtstreeks ontvangt, wordt verondersteld dat de behandelende advocaat niet op de hoogte is en dus onmiddellijk ervan op de hoogte dient te worden gesteld.
- In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd dat betekeningen van gerechtsdeurwaarders in het algemeen, en vooral van vonnissen en beschikkingen in het bijzonder onmiddellijk dienen gesignaleerd en aan de betrokken advocaat meegedeeld. Dit dient voor de goede orde schriftelijk te gebeuren gelet op de rechtsgevolgen en niet zelden deze betekeningen (verval)termijnen doen lopen binnen dewelke er (vaak op straffe van verval) handelingen dienen gesteld of rechtsmiddelen moeten worden aangewend.
- Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat enkel schriftelijke instructies geldend en bindend kunnen zijn (partijen erkennen uitdrukkelijk dat dit geldig kan via mail cfr. opgaaf in de aanhef van deze overeenkomst) . Bij gebreke aan uitdrukkelijke instructies wordt er vermoed dat de betrokken opdrachtgever berust en geen verdere acties verlangt van de behandelende advocaat.
- De opdrachtgever wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat in strafzaken vervaltermijnen beginnen te lopen vanaf de uitspraak. Deze variëren van 24 uur en 48 uur tijdens het vooronderzoek tot 30 dagen beroepstermijnen tegen een vonnis ten gronde.
- De opdrachtgever erkent dat de behandelende advocaat zijn werkzaamheden alleen maar naar behoren kan uitvoeren mits deze behoorlijk is geprovisioneerd. Hieruit volgt dat - behoudens andersluidende schriftelijke afspraak:
o Er pas wordt opgetreden nadat de provisie en kostenstaat integraal werd voldaan, hetgeen inhoudt.
• Dat er enkel naar zittingen wordt gegaan nadat er uiterlijk 48 uur voordien in de voormiddag werd betaald (en de bewijzen daarvan werden bezorgd).
• Dat er enkel een rechtsmiddel wordt ingesteld indien er werd betaald.
• Dat er - behoudens eerste briefwisseling - geen besluiten, verzoekschriften , dagvaardingen of enigerlei ander procedurestuk wordt opgesteld en ingediend ook al zijn er vervaltermijnen die in acht dienen genomen te worden en dreigen deze te verstrijken.

o Er geen enkele aansprakelijkheid kan worden weerhouden in hoofde van de behandelende advocaat indien de factuur/betaalverzoek/kostennota niet tijdig werd betaald. Indien verder wordt opgetreden is dat ter precaire titel, zonder nadelige erkentenis of verplichting voor de toekomst.
o Betaling wordt door beide partijen beschouwd als daadwerkelijke creditering van de bankrekening of cash betaling.

10. Alle betwistingen inzake ereloonnota' s zullen uitsluitend beslecht worden door middel van arbitrage, georganiseerd door de Orde van Advocaten van de desbetreffende hoofdbalie waar de betrokken advocaat onder ressorteert.

11. Deze overeenkomst werd opgesteld in twee exemplaren waarvan elke partij erkent er een ontvangen te hebben.

Mrs. De OpdrachtgeverVerzekeringsattest Ben Stalmans