Algemene factuurvoorwaarden

1. BVS-ADVOCATEN is een advocatenkantoor waar meerdere advocaten werkzaam zijn elk contract komt tot stand tussen de opdrachtgever enerzijds en de individuele behandelende advocaat anderzijds en/of de BVBA.

2. De toevertrouwde opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd door de behandelende advocaat van BVSADVOCATEN, zijn medewerkers en zijn personeel, waarbij de advocaat in kwestie m.b.t. het resultaat van de zaak gehouden is tot een inspanningsverbintenis.

3. De aansprakelijkheid van de advocaten die deel uitmaken van BVS-ADVOCATEN, alsmede van hun personeel en medewerkers inclusief de aansprakelijkheid voor professionele fouten, is beperkt tot het bedrag dat in geval van bewezen fout en aansprakelijkheid wordt uitbetaald onder de collectieve polis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven door de Orde van Advocaten te Limburg en Leuven (naargelang de hoofd balie van de betrokken advocaat en op te vragen bij de secretariaat van de respectievelijke balies), eventueel vermeerderd met de door de behandelende advocaat uitdrukkelijk onderschreven bijkomend te waarborgen. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

4. De keuze van derden waarop een beroep wordt gedaan door de behandelende advocaat ter uitvoering van de toevertrouwde opdrachten wordt op uitdrukkelijke vraag in overleg met de opdrachtgever gedaan en bij gebreke daarvan met in achtneming van de nodige zorgvuldigheid. De opdrachtgever verklaart kennis te hebben van het feit en te aanvaarden dat de behandelende advoca(a)t(en) van BVSADVOCATEN niet aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van deze derden.

5. De uitvoering van de toevertrouwde opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen opzichtens de behandelende advoca(a)t(en) van BVS-ADVOCATEN, noch hun aansprakelijkheid inroepen.

6. Deze algemene contractsvoorwaarden zijn bedongen ten behoeve van de individuele advocaten die deel uitmaken van BVS-ADVOCATEN, hun medewerkers en hun personeel. Ze zijn onderworpen aan het Belgische recht en eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en de behandelende advocaat zullen uitsluitend worden beslecht door middel van arbitrage georganiseerd door de Orde van Advocaten Limburg en Leuven (naargelang de betrokken advocaat). Het reglement der arbitrage is te verkrijgen op het secretariaat van de desbetreffende
Orde van Advocaten.

7. Indien de klant deel uitmaakt van een groep vennootschappen overeenkomst wordt aangegaan met twee (2) of meer Opdrachtgeveren zijn zij hoofdelijk gehouden voor de kosten en erelonen van deelgenoten van de groep. Dit geldt ook indien de facturatie op verzoek van partijen wordt gericht aan een andere partij dan de klant. Deze andere partij erkent door de betaling van de factuur de hoofdelijkheid die weliswaar alsdan herroepbaar is op eender welk moment en uitwerking zal hebben naar de toekomst vanaf de datum van de herroeping. Om
bewijsredenen wordt geëist dat deze herroeping schriftelijk gebeurd (minstens per e-mail dan wel aangetekend schrijven).

8. De opdrachtgever erkent door ondertekening van de algemene voorwaarden dat hij over alle bedingen afzonderlijk heeft kunnen onderhandelen en verklaart afstand te doen van het eventueel verboden of nietig karakter van elk of alle van deze bepalingen. Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet of niet langer rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De niet of niet langer rechtsgeldige bepalingen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen De nietigheid van één van de clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee. In dit geval zullen partijen ervoor de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard.

9. De opdrachtgever zal de provisies, kosten en erelonen van de behandelende advocaat van BVSADVOCATEN op eerste verzoek voldoen, en deze zijn uiterlijk betaalbaar op een maand, tenzij anders bepaald. De begroting van deze kosten en erelonen zal geschieden volgens een individuele overeenkomst of bij gebreke daaraan volgens de gebruiken gangbaar aan de desbetreffende balie. De opdrachtgever erkent dat de behandelende advocaat enkel professioneel kan werken indien zijn facturen worden betaald. De opdrachtgever erkent dat de behandelende advocaat het recht heeft om zijn tussenkomsten op te schorten indien na ingebrekestelling niet onmiddellijk wordt betaald. Om reden dat een advocaat soms niet zo maar zijn tussenkomsten kan staken en soms onmiddellijk zijn werkzaamheden moet aanvatten komen partijen een bijzonder zekerheidsmechanisme overeen in de vorm van een pand/overdracht van schuldvorderingen zoals uiteengezet in artikel 10 waarin Opdrachtgever de Overdrager betreft.

10. Tot waarborg van de betaling van de door de Overdrager aan BVS verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de Overdrager ten gunste van BVS in pand: - Al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook. Bedoeld wordt onder meer vorderingen van de Overdrager uit handelscontracten, vorderingen van Overdrager uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de Overdrager uit opbrengsten van toerende of onroerende goederen, vorderingen van de Overdrager uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de Overdrager, vorderingen van de Overdrager op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de Overdrager in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de Overdrager uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de Overdrager op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de Overdrager met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief. Het pand op schuldvorderingen maakt de Overdrager voorwaardelijk inningsonbevoegd. De Overdrager kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van BVS in pand gaf, niet meer innen


te eigen bate indien de nieuwe afbetalingsregeling niet wordt gerespecteerd. BVS is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn Overdrager in kennis te
stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de Overdrager die de schuldvordering(en) in pand gaf. De Overdrager engageert zich ertoe alle informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen op eerste verzoek van BVS, zodoende dat BVS tot inning van de verpande schuldvordering(en) kan overgaan. De Overdrager is gehouden dat te doen binnen de week na het verzoek tot informatie, zoniet zal er een forfaitaire schadevergoeding van 250 € per dag vertraging verschuldigd zijn. BVS zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen kunnen realiseren cfr. artikel 8 van de Wet Financiële zekerheden en naar eigen vrije keuze van BVS te kunnen innen of toe-eigenen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste. De overdrager verbindt zich ertoe onderhavige overeenkomst en verpanding van schuldvordering op eerste verzoek onverwijld aan alle relevante actoren (Rechtbank, raadslieden, gerechtsdeurwaarders, …) ter kennis te brengen zodat de bewoordingen van deze overeenkomst kunnen worden nageleefd. De Overdrager is gehouden dat te doen binnen de 48 uur na het verzoek van BVS, zoniet zal er een forfaitaire schadevergoeding van 250 € per dag vertraging verschuldigd zijn.

11. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

12. De opdrachtgever erkent door ondertekening van huidige algemene voorwaarden er kennis van te hebben genomen en ze uitdrukkelijk te aanvaarden zonder enig voorbehoud.

II. Voorwaarden ivm betaling & facturatie
1. De afrekening van een dienstverlening als advocaat is een complex gegeven dat afhankelijk is van talrijke factoren en zaak per zaak kan verschillen en variëren. Om die reden wordt in de meeste gevallen eerst een voorstel tot (eind)afrekening gestuurd in de vorm van een betalingsverzoek. Pas na afpunting, akkoord en gebeurlijke betaling wordt er een factuur uitgereikt.

2. Opdrachtgever voldoet elke door BVS verzonden factuur/Betalingsverzoek/tussenstaat/eindstaat binnen veertien (14) werkdagen na factuurdatum, in Euro’s (€) en zonder enige inhouding of korting. Het recht van Opdrachtgever om eventuele vorderingen op BVS te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van BVS, netto zonder disconto, contant bij overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen.

3. Opdrachtgever wordt geacht in te stemmen met de factuur, indien zij eventuele klachten/bezwaren niet binnen zeven (7) werkdagen gedetailleerd én schriftelijk middels aangetekend schrijven aan BVS meldt. Een eventuele klacht ontslaat Opdrachtgever niet uit haar betalingsverplichting, minstens van het niet betwiste gedeelte.

4. BVS is gerechtigd om, indien Opdrachtgever in gebreke is met nakoming van enige betalingsverplichting uit welke overeenkomst(en) dan ook, de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten, ook indien daardoor termijnen – waaronder begrepen vervaltermijnen – worden overschreden, zonder dat BVS jegens Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden is.

5. De gehele vordering van BVS, hoe ook ontstaan, ook dat gedeelte dat nog niet is geïncasseerd of nog niet bij een factuur in rekening is gebracht, is onmiddellijk ten volle opeisbaar:
- bij niet stipte betaling van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen;
- indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, gerechtelijke reorganisatie aanvraagt
of verkrijgt dan wel in staat van kennelijk onvermogen verkeert;
- indien Opdrachtgever haar rechtspersoonlijkheid verliest, dan wel ontbonden, respectievelijk geliquideerd wordt;
- indien en zodra enig beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd.

6. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er van rechtswege, zonder noodzaak van voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH.

7. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 10 % op het oorspronkelijk gefactureerde bedrag ten titel van forfaitair schadevergoeding, met een minimum van € 150,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH. De kost van een aanmaning wordt forfaitair geraamd op 12,50 €.

Verzekeringsattest Ben Stalmans